I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        1. Ông Nguyễn Hàn Phong – Chủ tịch HĐQT                      

        2. Ông Lý Thanh Tùng – Thành viên HĐQT                

        3. Ông Đỗ Văn Hải –  Thành viên HĐQT

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

       1. Ông Nguyễn Hàn Phong – Tổng Giám Đốc

       2. Ông Lý Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc

        3. Ông Đỗ Văn Hải –  Phó Tổng Giám Đốc